فرضیات تحقیق

برای پاسخ به پرسش اصلی تحقیق باید فرضیاتی را مطرح کنید. معمولا فرضیات بر اساس برآورد محقق از وضعیت موجود صورت می‌گیرد. مهم‌ترین بخش تحقیق...

ویژگی های کنفرانس خوب

_کنفرانس دانشجویی نباشد -حامیان کنفرانس را نگاه کنید، بهتر است دانشگاه‌های معتبری جزو آنها باشد – هرچقدر تعداد دفعات برگزاری کنفرانس بیشتر باشد معتبرتر است،...

پرسش اصلی تحقیق

پس از تحقیق روی موضوع خود، شما باید مهمترین سوال تحقیق خود را مطرح کنید، بیشتر اوقات پرسش اصلی تحقیق کاملا مشابه موضوع تحقیق شما...

citation چیست

یکی از ایتم‌های ارزشمندی یک مقاله علمی، تعداد ارجاعات به آن در تحقیقات علمی که پس از آن صورت گرفته است. به این تعداد ارجاعات...