ویژگی های کنفرانس خوب

_کنفرانس دانشجویی نباشد -حامیان کنفرانس را نگاه کنید، بهتر است دانشگاه‌های معتبری جزو آنها باشد – هرچقدر تعداد دفعات برگزاری کنفرانس بیشتر باشد معتبرتر است،...