aknowledgement چیست؟

  در پایان نامه کارشناسی ارشد صفحه ای با این عنوان وجود دارد که به نادرستی به «سپاسگزاری» ترجمه شده است. اکنالجمنت اصالت اثر شما...