فرضیات تحقیق

برای پاسخ به پرسش اصلی تحقیق باید فرضیاتی را مطرح کنید. معمولا فرضیات بر اساس برآورد محقق از وضعیت موجود صورت می‌گیرد. مهم‌ترین بخش تحقیق...