پرسش اصلی تحقیق

پس از تحقیق روی موضوع خود، شما باید مهمترین سوال تحقیق خود را مطرح کنید، بیشتر اوقات پرسش اصلی تحقیق کاملا مشابه موضوع تحقیق شما...