citation چیست

یکی از ایتم‌های ارزشمندی یک مقاله علمی، تعداد ارجاعات به آن در تحقیقات علمی که پس از آن صورت گرفته است. به این تعداد ارجاعات...